Cauldron at Chongsheng Temple
building at Chongsheng Temple
Chongsheng Temple
Inside Chongsheng Temple
Three Pagodas Dali
Chongsheng Temple Yunnan china
Incense holder at Chongsheng temple
Bells at Chongsheng temple
Deity at Chongsheng Temple

Chongsheng Temple & The Three Padogas – Dali, Yunnan, China

Photos of Chongsheng Temple and the Three Padogas at Yunnan, China

Year 2018-07

Read about my trip to Yunnan, China.

Purchase Prints